Lesmethode

Pedagogisch Kompas

Op onze school zijn leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijk voor de hele school. Identiteitsontwikkeling, kijk op het “leven” en burgerschapsvorming nemen een belangrijke plaats in. We spreken met elkaar dezelfde positieve en ontwikkelingsgerichte taal. We doen dit continu, gedurende de hele dag en op elke plaats. We zien de kinderen en volgen hen. Uw kind leert zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is er een kinderraad, zijn er regels en afspraken en werken we met de methodiek van “de Vreedzame School”. Een belangrijk uitgangspunt voor ons pedagogisch kompas is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de hele school: team, leerlingen en ouders. Identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming nemen binnen ons pedagogisch handelen een belangrijke plaats in.  We ontwikkelen een gezamenlijk kompas en spreken we dezelfde taal met elkaar. Vanuit dit kompas kiezen we met het team de beste methode en/of methodiek. De kernwaarden, missie en visie zijn daarbij leidend. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze burgerschap vorm kunnen geven en wat het inhoud om goed burgerschap vorm te geven. Het pedagogisch handelen is een continuproces dat elke dag op elk moment plaatsvindt. Interacties, observaties zullen ook terugkomen op andere momenten dan enkel bij de lessen waarbij we burgerschap of identiteitsontwikkeling hebben gepland. De basishouding van de leerkracht is dat hij de leerlingen ziet en volgt.  De leerkrachten brengen kennis over en leren kinderen zich de kennis eigen te maken door begeleid te oefenen in een veilige en gestructureerde omgeving. De leerlingen leren om zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid over de keuzes te nemen. De leerlingen leren daarnaast om op een constructieve manier op te komen voor zichzelf. De regie en verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerkracht in samenspraak en samenwerking met leerling en ouders.   Wij werken op onze school met een kinderraad, waarin met en door de leerlingen bepaalde interne zaken besproken worden.  Doordat we samenwerken met externe instanties zoals bijvoorbeeld de GGD, het sociaal werk en andere partners in het dorp, werken we met kinderen en ouders aan goed partnerschap en samenwerking.  Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling krijgen gedurende de schooldag aandacht als bepaalde situaties zich voordoen. Daarnaast nemen we structureel tijd voor burgerschap en identiteitsontwikkeling door hiervoor lestijd in te plannen. Verder starten we elke schooldag met een gesprek waarin het welbevinden centraal staat.    Een belangrijk uitgangspunt is dat we werken in heterogene groepen, welke als volgt zijn ingedeeld: 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8.

Projectwerk

Projectwerk  Onder projectonderwijs verstaan we wereldoriëntatie, creativiteit en beweging. De leerkrachten volgen de leerling door middel van observaties en formatieve toetsen. De observaties worden weergegeven in het portfolio van de leerlingen. De leerlingen zijn eigenaar van dit portfolio.    Wereldoriëntatie  Wereldoriëntatie bieden we aan door thematisch en projectmatig te werken. Uitgangspunt daarbij is dat ons onderwijs daadwerkelijk nabij en betekenisvol is. Leidend principe is dat diepgang boven oppervlakkigheid gaat. De projecten worden dan ook in integrale thema’s aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Ruimtevaart en Gezonde voeding.  Binnen wereldoriëntatie onderscheiden we de volgende vakgebieden:  Aardrijkskunde  Natuur/Biologie  Geschiedenis  Techniek  Verkeer​  Engels    Per schooljaar organiseren we drie projecten die schoolbreed worden georganiseerd en aangeboden. Daarnaast plannen we per groep twee individuele projecten​. De leerkracht heeft de inhoudelijk regie op de projecten en zorgt ervoor dat de SLO doelen worden aangeboden en geborgd. De leerkracht werkt daarbij met methodieken en methodes en gebruikt deze voornamelijk als bron bij de leerinhouden. De leerkracht brengt de kennis over die nodig is. Tevens leert de leerkracht vaardigheden aan die leerlingen gaan toepassen.   We maken gebruik van gastsprekers en docenten en we bezoeken locaties die ondersteunend of aanvullend zijn bij de projecten. Op deze manier zorgen we voor werkelijkheidsnabij onderwijs. Voor verkeer doet de school mee aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL). Vaardigheden die kinderen zullen leren zijn onderzoeksvaardigheden zoals het stellen van (onderzoeks-) vragen, analyseren en concluderen. Daarnaast zijn reflecteren en presenteren vaardigheden die expliciet zijn geborgd in het onderwijsaanbod. ICT-vaardigheden hebben een ondersteunende plaats bij wereldoriëntatie.   Een belangrijk uitgangspunt bij wereldoriëntatie is dat we de schoolprojecten groepsoverstijgend aanbieden. Dit doen we binnen alle leerunits​.  De lessen worden in principe in de middag gegeven.     Creativiteit en beweging  Onder Creativiteit en beweging verstaan we de volgende vakgebieden:  Drama  Muziek  Handvaardigheid  Tekenen  Dans  Gymnastiek  Yoga​    De leerkrachten verzorgen een aanbod dat aansluit bij de aangeboden projecten uit de wereldoriënterende vakken. Het aanbod heeft de volgende vaardigheden als uitgangspunten: creëren, presenteren en reflecteren. De kinderen hebben regie in dit proces en kunnen een keuze maken uit het aanbod. Leerkrachten ondersteunen en begeleiden bij het maken van keuzes waardoor een breed aanbod wordt gevolgd. De leerkrachten werken op expertise en interesse.   Daar waar mogelijk maken we gebruik van vakdocenten en experts uit het veld. Naast ouders en vrijwilligers kunnen dit ook de verenigingen uit cultuur- en bewegingsdomeinen uit de lokale omgeving zijn.   Het aanbod is opgebouwd uit een goede overdracht van kennis en vaardigheden. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden ingeroosterd op basis van beschikbaarheid van de sporthal. De groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal van de school.  .