Projectwerk

Projectwerk 
Onder projectonderwijs verstaan we wereldoriëntatie, creativiteit en beweging. De leerkrachten volgen de leerling door middel van observaties en formatieve toetsen. De observaties worden weergegeven in het portfolio van de leerlingen. De leerlingen zijn eigenaar van dit portfolio. 
 
Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie bieden we aan door thematisch en projectmatig te werken. Uitgangspunt daarbij is dat ons onderwijs daadwerkelijk nabij en betekenisvol is. Leidend principe is dat diepgang boven oppervlakkigheid gaat. De projecten worden dan ook in integrale thema’s aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Ruimtevaart en Gezonde voeding. 
Binnen wereldoriëntatie onderscheiden we de volgende vakgebieden: 
 • Aardrijkskunde 
 • Natuur/Biologie 
 • Geschiedenis 
 • Techniek 
 • Verkeer​ 
 • Engels   
Per schooljaar organiseren we drie projecten die schoolbreed worden georganiseerd en aangeboden. Daarnaast plannen we per groep twee individuele projecten​. De leerkracht heeft de inhoudelijk regie op de projecten en zorgt ervoor dat de SLO doelen worden aangeboden en geborgd. De leerkracht werkt daarbij met methodieken en methodes en gebruikt deze voornamelijk als bron bij de leerinhouden. De leerkracht brengt de kennis over die nodig is. Tevens leert de leerkracht vaardigheden aan die leerlingen gaan toepassen.  
We maken gebruik van gastsprekers en docenten en we bezoeken locaties die ondersteunend of aanvullend zijn bij de projecten. Op deze manier zorgen we voor werkelijkheidsnabij onderwijs. 
Vaardigheden die kinderen zullen leren zijn onderzoeksvaardigheden zoals het stellen van (onderzoeks-) vragen, analyseren en concluderen. Daarnaast zijn reflecteren en presenteren vaardigheden die expliciet zijn geborgd in het onderwijsaanbod. ICT-vaardigheden hebben een ondersteunende plaats bij wereldoriëntatie.  
Een belangrijk uitgangspunt bij wereldoriëntatie is dat we de schoolprojecten groepsoverstijgend aanbieden. Dit doen we binnen alle leerunits​. 
De lessen worden in principe in de middag gegeven.  
 
Creativiteit en beweging 
Onder Creativiteit en beweging verstaan we de volgende vakgebieden: 
 • Drama 
 • Muziek 
 • Handvaardigheid 
 • Tekenen 
 • Dans 
 • Gymnastiek 
 • Yoga​ 
 •  
De leerkrachten verzorgen een aanbod dat aansluit bij de aangeboden projecten uit de wereldoriënterende vakken. Het aanbod heeft de volgende vaardigheden als uitgangspunten: creëren, presenteren en reflecteren. De kinderen hebben regie in dit proces en kunnen een keuze maken uit het aanbod. Leerkrachten ondersteunen en begeleiden bij het maken van keuzes waardoor een breed aanbod wordt gevolgd. De leerkrachten werken op expertise en interesse.  
Daar waar mogelijk maken we gebruik van vakdocenten en experts uit het veld. Naast ouders en vrijwilligers kunnen dit ook de verenigingen uit cultuur- en bewegingsdomeinen uit de lokale omgeving zijn.  
Het aanbod is opgebouwd uit een goede overdracht van kennis en vaardigheden.
De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden ingeroosterd op basis van beschikbaarheid van de sporthal. De groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal van de school. 
.