MR Verkiezingen

Bericht van de MR


Gezocht: Ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad (MR) van kindcentrum de Mortel

Het derde schooljaar van de Mortel is inmiddels begonnen. Er hebben 2 leden van de MR kenbaar gemaakt af te willen treden, dit gaat om een teamlid en een ouder. Daarom zijn we op zoek naar 1 ouder die de MR weer mee compleet maakt. De verkiezingscommissie van de MR is hiervoor bij elkaar geweest en er is een traject vastgesteld waarbinnen we verkiezingen uit willen schrijven. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang.

- De MR dient te alle tijden te bestaan uit 6 leden, waarvan 3 ouders deel uitmaken van de oudergeleding en 3 leerkrachten van de personeelsgeleding. 2 Leden van het team en twee leden van de oudergeleding blijven zitting nemen in de MR.

De MR is bij deze dus op zoek naar gemotiveerde ouders die zich voor deze vacature beschikbaar willen stellen.
 

Wat is de MR?


In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar uw argumenten luisteren en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
 

Welke bevoegdheden heeft een MR?


De schooldirecteur en het bovenschoolse management kunnen niet zomaar hun gang gaan. Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR. Dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

-die waarover de MR eerst advies moet geven;
-die waarvoor instemming van de MR vereist is;
-die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 

Wat levert zitting in de MR u op?


Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.
 

Wat vragen wij van u?


-Interesse in schoolbeleid en schoolregels
-Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
-Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar)
-Een kritische én open houding
 

Lijkt het u wat om zitting te nemen in onze MR?


Mail dan vóór 15 oktober naar de secretaris van de verkiezingscommissie: mr.mortel@tangent.nl
Graag ontvangen wij van u een stukje waarin u uzelf voorstelt en waarin u aangeeft wat u motivatie is om deel uit te gaan maken van de MR. Ook is het fijn als u een foto meestuurt. U inschrijving wordt gebruikt voor de infobrief om u als kandidaat voor te kunnen stellen aan alle ouders. Als de inschrijving gesloten is krijgen alle ouders de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten.

Het tijdpad van de verkiezingen is als volgt:

Woensdag 6 oktober: start inschrijving voor de kandidaatstelling via de nieuwsbrief.

Vrijdag 15 oktober: om 09:00 uur sluit termijn van kandidatuurstelling en moeten alle stukjes met foto binnen zijn.

Vrijdag 22 oktober: is er de bekendmaking van de kandidaten in de nieuwsbrief en kunnen ouders vanaf dat moment in de zwarte brievenbus bij de hoofdingang hun stem uitbrengen.

Dinsdag 2 november : om 16.00 uur sluit de stembus.

Woensdag 3 november : De verkiezingscommissie telt de stemmen en stelt alle deelnemende kandidaten telefonisch op de hoogte van de uitslag.

Woensdag 5 november: volgt de uitslag van de verkiezingen in de nieuwsbrief.

Maandag 8 november: eerst volgende MR vergadering